Streetname 21, 1234 AA Zwolle

Algemene voorwaarden van Brenda Beumer Fotografie

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Brenda Beumer Fotografie

2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Brenda Beumer Fotografie worden aangepast.2. Fotoreportages

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Brenda Beumer Fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.

2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Brenda Beumer Fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Brenda Beumer Fotografie deze selectie heeft gemaakt. Brenda Beumer Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Brenda Beumer Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.

3. Bij een fotoreportage va uw dier is het van belang dat uw dier op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan. Als uw hond en/of paard niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.

4. Zorg er bij een fotoreportage van een dier voor dat het dier op de afgesproken tijd klaar staat. Indien onnodig gewacht moet worden omdat het dier nog niet gereed is voor de reportage, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.3. Boekingen

1. Een reportage boeken kan: telefonisch en via e-mail.

2. Eventuele reiskosten van Brenda Beumer Fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. Binnen de straal van 15 km zijn reiskosten wel inbegrepen bij de prijs.

3. Het verschuldigde bedrag voor het fotoreportage en de reiskosten dient vooraf betaald te zijn. Is uw reportage nog niet volledig betaald, dan kunnen wij helaas geen foto’s leveren.

4. Het boeken van een fotoreportage is niet verblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is annuleren niet meer mogelijk. In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeft de fotografe recht op de overeengekomen vergoeding, verminder met de nog niet gemaakte kosten.

5. Bij de meeste weersomstandigheden kunnen foto’s gemaakt worden. Bij voorspelde regen kan een buitenreportage zonder kosten verzet worden naar een andere datum. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Brenda Beumer Fotografie toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die Brenda Beumer Fotografie heeft moeten maken. Indien Brenda Beumer Fotografie beslist om de fotoreportage te annuleren worden er geen kosten in rekening gebracht.

6. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.4. Betalingen & levertijd

1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. Wanneer de het te betalen geldbedrag is binnengekomen op de rekening van de fotograaf, zal er pas begonnen worden met het bewerken van de foto’s.

3. Contant betalen tijdens de fotoreportage is ook mogelijk. Het bewerken van de foto's laat niet op zich wachten.

4. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

5. Binnen 14 werkdagen na de reportage worden uw foto’s in een online gallery geplaatst, waar u de foto’s kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u afdrukken kunt kiezen om na te bestellen. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bestemd om uw nabestellingen uit te kiezen en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

6. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.

7. Van iedere afgedrukte foto die u koopt, ontvangt u geheel gratis een digitale foto op lage resolutie met klein logo per email. Let op, dit digitale bestand is uitsluitend voor privé gebruik en mag niet worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

8. Fotoproducten zijn fragiel. Daarom heeft het de voorkeur om uw bestelling zelf af te halen bij de fotograaf. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.5. Cadeaubonnen

1. U kunt bij Brenda Beumer Fotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf € 20,- of een door u te bepalen bedrag.

2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.

3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsduur blijft staan op de originele dag van afgifte.

4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Brenda Beumer Fotografie.

5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage of nabestellingen.

6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

7. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen tien dagen een officiële klacht is ingediend.

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf, uw dieren en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw dieren, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.7. Auteursrechten & Publicaties

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Brenda Beumer Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact op.

2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Brenda Beumer Fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Brenda Beumer Fotografie.

3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Brenda Beumer Fotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Brenda Beumer Fotografie kunnen tonen.

4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard of hond verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.

5. Op alle foto’s van Brenda Beumer Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brenda Beumer Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

6. Brenda Beumer Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Brenda Beumer Fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Brenda Beumer Fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Brenda Beumer”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.

9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.

10. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van Brenda Beumer Fotografie.

11. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 1400 bij 933 pixels.

12. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Brenda Beumer Fotografie nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Brenda Beumer Fotografie dan ook.

13. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Brenda Beumer Fotografie. Bij inbreuk komt Brenda Beumer Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Brenda Beumer Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 150,-.

14. Het is niet toegestaan digitale bestanden te bewerken, zoals bijv. uitsnijden of een filter over de foto te plaatsen.8. Licenties

1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Brenda Beumer Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.

3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

4. Indien door Brenda Beumer Fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.